OPTOCHT REGLEMENT 2023

SEPTEMBERFEESTEN ZELHEM

Algemene bepalingen

1. Deelneming kan geschieden in 4 categorieën;

 

A. Individuen of groepen die geen gebruik maken van enig vervoersmiddel.
B. Alle deelnemers die niet vallen onder categorie “A” , maar gebruik maken van een vervoermiddel.
D. Grote loopgroepen Deze bestaan uit 10 of meer personen.
E. Grote wagens; deze dienen de wagen op een decoratieve manier, met alle mogelijke materialen, tot een geheel verwerkt te hebben.

 

Minimale maten;  Lengte 3.00 mtr en  breedte 2.00 mtr.
Maximale maten; Breedte 3.25 mtr en hoogte 4.00 mtr.

 

2. Categorie-indeling zal plaatsvinden door de optochtcommissie van de Stichting Septemberfeesten.

 

3. Deelnemers in de categorie “E”  ontvangen van de Stichting Septemberfeesten, voor aanvang van de optocht, een informatiebord waarop de naam van de wagenbouwers vermeld wordt, dus de groep/straat/school, etc. De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat het informatiebord duidelijk voor de wagen gedragen wordt.

 

4. Om voor een prijs in aanmerking te komen is het verzoek om zich in te schrijven of op te geven voor 1 september. Bij de deelnemende groepen vallende onder  categorie “D”en“E” dient een persoon van minimaal 18 jaar aan te stellen en deze bij de organisatie bekent te maken, die voor en gedurende de optocht fungeert als direct aanspreekpunt, voor zijn groep t.o.v. de organisatie. Door inschrijving als deelnemer van de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement.

 

5. Aanstootgevende wagens/objecten kunnen ten alle tijden door de optochtcommissie uitgesloten worden van deelname aan de optocht.

 

6. Alle voertuigen in de optocht dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften en dienen W.A.-verzekerd te zijn voor zover dit van toepassing is. Bij gebruik van aggregaten en/of andere stroomvoorzieningen dient een brandblusser aanwezig te zijn op het voertuig. Het gebruik van alcohol door de bestuurder is (wettelijk) niet toegestaan. Ook dient de bestuurder van het voertuig bekwaam te zijn in en bevoegd tot het besturen van het voertuig. De snelheid van een deelnemend vervoermiddel, dient marstempo te zijn (circa 5 km/per uur). Als het deelnemend vervoermiddel deze snelheid niet kan bereiken, al dan niet met persoonlijke kracht, dan kan deze uitgesloten worden van verdere deelname.

 

7. Het meevoeren van alcohol op de wagens en tijdens de optocht is verboden.

 

8. Deelnemers welke in ernstige mate de wegen bevuilen of vervuilen zullen uit de optocht geweerd worden, dan wel verwijderd worden uit de optocht. Te maken kosten wegens vervuiling van de wegen door een deelnemer welke aan de Stichting Septemberfeesten in rekening worden gebracht, zullen verhaald worden op de betreffende deelnemer.

 

9. Aangaande het gebruik van mechanische muziek hanteren we de fatsoensnormen. Indien de organisatie van mening is dat deze normen worden overtreden, is uitsluiting van deelname het gevolg.

 

10. De jury bestaat uit 8 personen. De deelnemers worden voor aanvang van de optocht en tijdens de rondgang beoordeeld. Op verzoek van de jury dient men ook tijdens het opstellen aanwezig te zijn bij de wagen.

 

11. Er wordt op een viertal punten beoordeeld;

A. Idee
B. Vormgeving
C. Materiaalverwerking
D. Totale indruk

 

12. Bij reclame-uitingen op het trekkende voertuig van de optochtwagen, mogen tijdens de optocht de letters niet groter zijn dan 15 cm. Als de reclame-uitingen groter zijn   dan de hiervoor beschreven afmetingen, dient hiervoor €50,- betaald te worden, omdat dit wordt gezien als reclamewagen.

 

13. Er is voor de winnaar van de optocht, grote wagens categorie “E”, een wisselbeker beschikbaar die men mag behouden door driemaal achtereen te winnen of vijfmaal in totaal.

 

14. Over de uitslag van de optocht kan niet worden gecorrespondeerd. De puntenwaardering van de jury is bepalend voor de eindrangschikking.

 

15. Voor het opstellen van de optocht, de Dr. Grashuisstraat inrijden vanaf de Brinkweg.

 

16. Deelnemers aan de optocht moeten inwoner zijn van de “voormalige” Gemeente Zelhem.

 

17. De Stichting Septemberfeesten Zelhem, behoudt zich het recht om zonder aankondiging vooraf, bovengenoemde regels jaarlijks te wijzigen. Regels die niet beschreven zijn in dit reglement en waar vragen of onduidelijkheden over zijn, dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de optocht te worden besproken met de optochtcommissie. Deelnemers die zich niet houden aan het optochtreglement kunnen door de optochtcommissie verwijderd worden.

 

Aansprakelijkheid

 

18. De organisatie, noch de gemeente zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 

19. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder(sters) van een vracht-, personenauto of tractor in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.

 

20. Voor ongevallen tijdens de optocht is de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

 

Slotbepalingen

 

21 .Iedere deelnemer aan de optocht in Zelhem, georganiseerd door de Stichting Septemberfeesten Zelhem, heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden aan de regels.

 

22. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Voor inschrijving of informatie kunt u contact opnemen met:
M. van Amstel, Bergstraat 42, 7021 XJ Zelhem, tel: 0314-332765

 

U kunt het optocht reglement hier downloaden.